JAKIE PRZEPISY REGULUJĄ KWESTIE DANYCH OSOBOWYCH?
Podstawą regulacji są przepisy unijne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem danych osobowych jest Unitravel Kieljan Lis sp. j., adres siedziby: 94-250 Łódź, ul. Siewna 15 lok. 505. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000574710.

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ W SPRAWIE MOICH DANYCH?
W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres e-mail: daneosobowe@unitravel.pl

W JAKIM CELU BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Unitravel Kieljan Lis sp. j. tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 • realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

JAKI DANE BĘDĄ PRZETWARZANE?
Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 • imię (imiona)
 • nazwisko
 • data urodzenia
 • płeć
 • adres e-mail
 • numeru telefonu
 • adres zamieszkania
 • wzór podpisu
 • Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu). Dodatkowo miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

KOMU ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe będą udostępniane w niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym podmiotom takim jak.: przewoźnicy, ubezpieczyciele, dostawcy usług hotelowych, dostawcy innych usług np.: parkingi, usługi lotniskowe, lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym inne usługi na rzecz Unitravel Kieljan Lis Sp. j. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

CZY DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA OBSZAR EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?
W celu realizacji umowy zawartej z Unitravel Kieljan Lis Sp. j. dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. Unitravel Kieljan Lis Sp. j. potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany.
Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki-> Zasady przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?
Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z Unitravel Kieljan Lis Sp. j. umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA?
Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia